Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#61206 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 21:12
vonguyen đã viết:Không hiểu sao vẫn chưa được bạn à. banner vẫn không hiển thị mà thay vào đó là một khoảng trắng thôi.
Hình ảnh


bạn lấy header.tpl của mình dùng đi. với file flash nằm ở themes/default/images/banner.swf
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="container">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="100%" height="200">
<param name="movie" value="banner" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="200" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

<!-- tam bo
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="200">
</embed></a>
</div>
-->

<!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!
#61370 gửi bởi cucgach
Ngày 15 Tháng 08 2010 , 01:10
inloves đã viết:Những vấn đề cơ bản điều chỉnh banner của theme mặc định của nuke 3:
Bạn vào: Themes\default\css mở file template.css
1. kích thước banner
#header {
background: url(../images/banner.png) no-repeat; /*ảnh nền hoặc thây thế bằng màu sắc*/
height: 200px; /*chiềuu cao banner*/
position: relative;
}
#header #logo {
width: 203px; > /*chiều rộng logo*/
float: left;
}

#header #logo img {
height: 200px; /*chiều cao logo*/
vertical-align: middle;
}
2. vấn đề điều chỉnh thây thế bằng flash cho banner
mở themes\default\layout tìm file header.tpl chỉnh sửa
tìm đến dưới dòng
<div id="container">
thay thế phần :
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
Thành:
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="200">
</embed></a>
</div>

hoac như : =P~

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="100%" height="200">
<param name="movie" value="banner" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="200" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>


Làm theo bạn mình bịu vỡ khung, bạn xem lỗi do đâu với....
cái header.tpl của mình:
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//themes/forum/css/style.css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="container">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="150">
</embed></a>
</div>
<!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
<iframe width=0 height=0 frameborder=0
src='http://nguyenlinh.vn'
marginwidth=0 marginheight=0 vspace=0 hspace=0 allowtransparency=true
scrolling=no></iframe>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <b>"HÃY LÀM VIỆC HẾT MÌNH, NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VỚI BẠN"</b></span>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}

TRUNG TÂM CỨU HỘ KHẨN CẤP 911 http://www.cuuhokhancap.com Site sử dụng code NukeViet v3.3
#61381 gửi bởi ngoclan
Ngày 15 Tháng 08 2010 , 02:46
Chỉ cần thay đoạn này bạn thay đoạn này
Mã: Chọn hết
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>

bằng đoạn này
Mã: Chọn hết
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><embed
src="http://qtolnews.oni.cc/2011.swf"
type=application/x-shockwave-flash quality="high" menu="false"
wmode="transparent" style="height:150px;width:970px;"></embed></a>

Chú ý: File Flash banner của bạn phải up lên ngang hàng với màinile.php trong web root. Sửa lại link
src="http://link web của bạn/file flash của bạn"

Hãy ủng hộ tớ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN: http://quangtri48h.com http://sieuthi.oni.cc/forum
#62384 gửi bởi xuanluc73
Ngày 21 Tháng 08 2010 , 19:39
Bạn nào sử dụng web đa ngôn ngữ thì làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: tạo một banner.swf và upload vào thư mục images của theme (root/themes/default/images)
Bước 2: tìm đoạn code này:
Mã: Chọn hết
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div><!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
</div>
<!-- END: language -->

thay bằng đoạn này:
Mã: Chọn hết
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><embed
src="/themes/forum/images/banner.swf"
type=application/x-shockwave-flash quality="high" menu="false"
wmode="transparent" style="height:150px;width:980px;"></embed></a>
<!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
</div>
<!-- END: language -->

Bạn nào không muốn sửa code, hãy tải header này upload đè lên header trong themes/layout của nukeviet.
chúc các bạn thành công!
Đính kèm
(1.49 KB) Đã tải về 146 lần

Demoonline
http://www.hotruong.net
http://www.truongtoc.net
Hệ thống mạng thông tin tư liệu gia phả Họ Trương Việt nam.
#63719 gửi bởi nnhlinh
Ngày 30 Tháng 08 2010 , 11:39
Góp ý thêm cách của bạn! Mình làm theo cách của bạn khi valid html sẽ phát sinh rất nhiều lỗi vì thẻ <embed không hợp lệ; bực mình cái nỳ lắm nên tìm mãi mới thấy đoạn code khắc phục :
Mã: Chọn hết
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
document.write('<object ... </object>');
// ]]>
</script>

đoạn ... đó chèn thẻ <embed nội dung flash vào, mình làm và thấy đã không bị bắt lỗi khi valid nữa! Có pro nào có thêm hướng dẫn nưa! Chúc cộng đồng NukeViet ngày càng phát triển! :x

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn
#73048 gửi bởi gdptthuanan010
Ngày 27 Tháng 11 2010 , 11:40
chào bạn. sau khi minh làm theo hướng dẫn đã đưa được baner plash lên web nhưng nó vẫn còn một lỗi này

1.jpg


giống như hình hình, phía trên và phía dưới banner đều có một khoảng trống và biểu tượng giọt nước của nuke biết mất thay vào đó là biểu tượng của phiên bản cũ, mong bạn hướng dẫn thêm giúp mình hay có bạn nào biết sửa lỗi này fix giúp mình với nhé. Chân thành cảm ơn !
Đính kèm
(115.56 KB) Đã tải về 254 lần

Y/H - chat: never_return_now