Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#61135 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 04:47
Trời Ơi nhân tai ra tay rồi mà chuyện nhỏ như vậy vẫn chưa xong cơ ah. Muốn nhanh chóng có thể liên hệ với mình

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#61136 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 04:49
@ngoclan lỗi là bạn bê nguyên thể embed của bạn 2 lên rồi! mình viết lại phần header cho bạn rồi đó!
Ak, chổ "độ rộng" của logo hay banner bạn nên dùng tĩ lệ % hay hơn thông số thực 1024.
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//themes/forum/css/style.css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="header">

<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/1999.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="200">
</embed></a>
</div>


<!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
<iframe width=0 height=0 frameborder=0
src='http://vinatri.com'
marginwidth=0 marginheight=0 vspace=0 hspace=0 allowtransparency=true
scrolling=no></iframe>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}
Sửa lần cuối bởi inloves vào Ngày 13 Tháng 08 2010 , 10:06, với tổng số 1 lần sửa.

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!
#61162 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 10:01
vonguyen đã viết:Tôi làm theo hướng dẫn của anh inloves nhưng không thấy banner flash xuất hiện mà chỉ thấy mất banner mặc định thôi. Tôi chỉ sửa kích thước file flash trong đó thôi. không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ.
theo hướng dẫn là 1024x200 còn tôi sửa lại là 1000x150 ( cho phù hợp với file flash của tôi)
Tôi đã up file banner của tôi vào theo đường dẫn: /themes/default/images
Mong bác chỉ bảo cụ thể giúp.


Duoi <div id="container"> thây thế tới <!-- BEGIN: language -->
Mã: Chọn hết
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="150">
</embed></a>
</div>

Hoac kiểu object
Mã: Chọn hết

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="100%" height="200">
<param name="movie" value="banner" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="200" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>bạn thử chép đoạn mã của mình xem. với file /themes/default/images/banner.swf
Sửa lần cuối bởi inloves vào Ngày 13 Tháng 08 2010 , 11:40, với tổng số 1 lần sửa.

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!
#61163 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 10:09
NgocLan đã viết:Lan cám ơn anh inloves. Nhưng sao vẫn không đượcânh ạ.


xin lỗi nha, mình wen test trên ff miình đã khắc phục chỉnh lại code chạy đúng trên IE và FF rồi đó. bạn chép lại đi.

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!
#61172 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 10:51
Ai thich vao http://nukeviet3.tk mà xem demo rõ ràng ra đấy. các bạn sai dg dẫn 100% rồi đấy. Đường dẫn của các bạn quá xa. lên để ở defaul hoặc tốt nhất là root la ok hết
Mã: Chọn hết
<body>
<div id="container">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="980" height="150">
<param name="movie" value="/banner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="banner.swf"
quality="high"
type="application/x-shockwave-flash"
width="950"
height="150"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
<div class="nav">

Mình trích dẫn một phần trong header.tpl đó các bạn thay code cho phù hợp là ok. Không được không lấy tiền :D :D :D

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#61175 gửi bởi vonguyen
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 11:28
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div><!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}

Đây là file header.tpl của mình với. banner của mình tên là banner.swf. kích thước 1000x140.
MÌnh đã coppy banner này vào theme/delfaul/image/banner.swf.
Bạn giúp mình nhé, mình không biết về code. Xin chân thành cảm ơn
#61177 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 11:56
vonguyen đã viết:Đây là file header.tpl của mình với. banner của mình tên là banner.swf. kích thước 1000x140.
MÌnh đã coppy banner này vào theme/delfaul/image/banner.swf.
Bạn giúp mình nhé, mình không biết về code. Xin chân thành cảm ơn


Ban đã sửa link theme, image hay gõ thiếu dấu "s" vậy ?
healder cua bạn mình gắn vào rồi đó, nếu thiếu s thì bạn tự them vào nha
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>

<div id="container">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="1000" height="140">
<param name="movie" value="banner" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="/theme/delfaul/image/banner.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="140" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>


<!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!