Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#170380 gửi bởi hung_hn2005
Ngày 06 Tháng 07 2015 , 20:25
hoanglongvnpt đã viết:Chiều cao của banner flash lớn hơn chiều cao của header thì thế chứ sao
thế giờ phải làm lại cái banner có chiều cao thấp hơn 150px ah bạn? Mà sao khi ban đầu mở website lên thì banner load được sau đó thì không, bạn giải thích thêm 1 chút dùm mình được k
#170390 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 07 Tháng 07 2015 , 01:58
Mã: Chọn hết
<div id="container">
<div id="header">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="980" height="150">
<param name="movie" value="http://www.car4lend.com/ht/logo.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://www.car4lend.com/ht/logo.swf"
quality="high"
type="application/x-shockwave-flash"
width="950"
height="150"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
<div class="nav">


Sửa lại code nhúng flash của bạn nhé.
Nếu để href="logo.swf" thì nó sẽ nhận sai thư mục khi chuyển sang mục khác. :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/