Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#152451 gửi bởi khicon038
Ngày 27 Tháng 01 2014 , 01:16
Site mình thời gian gần đây có tình trạng ghi dữ liệu rất chậm, thậm chí khi sửa bài nó cũng chậm. Rối báo lỗi
Mã: Chọn hết
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator and inform them of the time the error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache Server at xudoanphuocqua.com Port 80


Mặc dù vậy, nhưng khi back lại, thì vẫn ghi thành công. Xin mọi người, ai biết hướng dẫn cách khắc phục. Thanks

http://xudoanphuocqua.com