#187040 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 11 Tháng 11 2017 , 02:33
Ghi chú này dành cho những bạn đã nâng cấp giao diện từ 4.2.01 lên NukeViet 4.3.00 trước 15:00 ngày 11/11/2017.

Lúc trước trong hướng dẫn chỉnh sửa file themes/ten-theme/modules/news/content.tpl có đoạn:

Tìm:
  <input maxlength="255" value="{DATA.author}" name="author" type="text" class="form-control" /> </div> </div>
Thêm xuống dưới:
 	<div class="form-group"> <label class="col-sm-4 control-label">{LANG.content_keywords}</label> <div class="col-sm-20"> <input maxlength="255" value="{DATA.keywords}" name="keywords" type="text" class="form-control" /> </div> </div>
Cần sửa lại thành:
Tìm và xóa đoạn:
 	<div class="form-group"> <label class="col-sm-4 control-label">{LANG.content_keywords}</label> <div class="col-sm-20"> <input maxlength="255" value="{DATA.keywords}" name="keywords" type="text" class="form-control" /> </div> </div>


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com