Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#99271 gửi bởi tienviet
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 10:57
hoaquynhtim99 đã viết:Trên host có những phần mềm kiểm soát các thẻ HTML nên đôi khi nó loại bỏ những cái gì không phải chuẩn, ví dụ value trong thẻ <a>, mình cũng gặp trường hợp lỗi java do thẻ <img nó tự động thêm alt="" khi không có. Bạn thử replace value="0" thành rel="0" xem, nhớ thay cả cái javascript nữa vì thuộc tính đó có liên quan đến java

Xin cảm ơn ban.
Sửa lần cuối bởi tienviet vào Ngày 29 Tháng 10 2011 , 05:22, với tổng số 2 lần sửa.

Làm thơ nên tránh vần ồn Kẻo không động đến cái .......tâm hồn chị em !
#99272 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 11:03
Bạn tham khảo cách cấu hình ở 3 đoạn code sau

// Action.php
Mã: Chọn hết
$sql_create_module[] = "CREATE TABLE `" . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $module_data . "_config` (
`config_name` varchar(30) NOT NULL,
`config_value` varchar(255) NOT NULL,
UNIQUE KEY `config_name` (`config_name`)
)ENGINE=MyISAM";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO `" . $db_config['prefix'] . "_" . $lang . "_" . $module_data . "_config` VALUES
('open', '1'),
('max_score', '10')
";


// /admin/config.php

Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.1
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2011 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate Jul 13, 2011, 09:30:56 AM
*/

if ( ! defined( 'NV_IS_FILE_ADMIN' ) ) die( 'Stop!!!' );

$page_title = $lang_module['config'];

$array_config = array();

if ( $nv_Request->isset_request( 'submit', 'post' ) )
{
$array_config['open'] = $nv_Request->get_int( 'open', 'post', 0 );
$array_config['max_score'] = $nv_Request->get_int( 'max_score', 'post', 10 );

foreach ( $array_config as $config_name => $config_value )
{
$query = "REPLACE INTO `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_config` VALUES (" . $db->dbescape( $config_name ) . "," . $db->dbescape( $config_value ) . ")";
$db->sql_query( $query );
}

nv_del_moduleCache( $module_name );

Header( "Location: " . NV_BASE_ADMINURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $op );
die();
}

$array_config['open'] = 0;
$array_config['max_score'] = 10;

$sql = "SELECT `config_name`, `config_value` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_config`";
$result = $db->sql_query( $sql );
while ( list( $c_config_name, $c_config_value ) = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{
$array_config[$c_config_name] = $c_config_value;
}

$array_config['open'] = empty( $array_config['open'] ) ? "" : " checked=\"checked\"";

$xtpl = new XTemplate( "config.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['module_theme'] . "/modules/" . $module_file );
$xtpl->assign( 'FORM_ACTION', NV_BASE_ADMINURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&amp;" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $op );
$xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
$xtpl->assign( 'DATA', $array_config );

$xtpl->parse( 'main' );
$contents = $xtpl->text( 'main' );

include ( NV_ROOTDIR . "/includes/header.php" );
echo nv_admin_theme( $contents );
include ( NV_ROOTDIR . "/includes/footer.php" );

?>


/theme/admin_default/modules/ten-module/config.tpl
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<div>
<form action="{FORM_ACTION}" method="post">
<table class="tab1">
<tbody>
<tr>
<td style="width:200px">{LANG.config_open}</td>
<td>
<input name="open" value="1"{DATA.open} type="checkbox" />
</td>
</tr>
</tbody>
<tbody class="second">
<tr>
<td>{LANG.config_maxscore}</td>
<td>
<input name="max_score" value="{DATA.max_score}" type="text" maxlength="10" />
</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" name="submit" value="{LANG.save}" />
</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</form>
</div>
<!-- END: main -->

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#99273 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 11:05
À quên, Còn lấy cấu hình thì dùng hàm

Mã: Chọn hết
function initial_config_data ( )
{
global $module_name, $module_data, $module_name;

$sql = "SELECT `config_name`,`config_value` FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_config`";

$list = nv_db_cache( $sql );

$config = array();
foreach ( $list as $values )
{
$config[$values['config_name']] = $values['config_value'];
}

return $config;
}

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#99274 gửi bởi hungfirestorm
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 11:11
Bạn tienviet cho mình hỏi, cái đoạn này
<div><img src="/modules/vnexpress3201/images/tinnong.gif" width="100%" height="100%" alt="1" /></div>
sửa ở file nào, và như thế nào để cho nó hiển thị đúng trên trang chủ vậy?
#99277 gửi bởi tienviet
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 11:17
hungfirestorm đã viết:Bạn tienviet cho mình hỏi, cái đoạn này
<div><img src="/modules/vnexpress3201/images/tinnong.gif" width="100%" height="100%" alt="1" /></div>
sửa ở file nào, và như thế nào để cho nó hiển thị đúng trên trang chủ vậy?


Mình thấy demo vẫn hiển thị bình thường thôi, có lỗi gì đâu nhỉ
Muốn sửa thì vào theme/default/module/vnexpress3201/hosnew_main/
Bạn phải sử tất cả các trang tpl trong đó( Ưu tiên chỉ sửa hosnew_main_left-body-right.tpl và hosnew_main_lbody-right.tpl sau đó copy cho các trang còn lại

Làm thơ nên tránh vần ồn Kẻo không động đến cái .......tâm hồn chị em !
#99281 gửi bởi tienviet
Ngày 26 Tháng 10 2011 , 11:35
hoaquynhtim99 đã viết:Thông số height nên để px hơn là %. Hoặc là bỏ luôn height hệ thống tự căn chỉnh theo width


Cái đó mình cũng đã chỉnh trong code rồi

Làm thơ nên tránh vần ồn Kẻo không động đến cái .......tâm hồn chị em !