Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#90600 gửi bởi hungfirestorm
Ngày 08 Tháng 07 2011 , 01:27
Trưa nay mình truy cập site http://vinammo.com thấy thông báo như sau :

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@vinammo.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Mình đặt site trên Digistar.vn, liệu có phải server này đang bị tấn công ddos, xin các bác chỉ giáo ^:)^