#175155 gửi bởi vuthao
Ngày 21 Tháng 01 2016 , 05:02
Gửi tặng các bạn đoạn code chuyển mật khẩu NukeViet 2.0 lênNukeViet 4 để không phải đổi lại mật khẩu

Mã: Chọn hết
$md5 = 'code md5 đang lưu trữ của nukeviet 2';
$pass_for_nukeviet4 = '';
for ( $i = 0; $i < 32; $i += 2 ) {
$pass_for_nukeviet4 .= chr( hexdec( $md5{ $i + 1 } ) + hexdec( $md5{ $i } ) * 16 );
}
$pass_for_nukeviet4 = '{MD5}' . base64_encode( $ret );