#164724 gửi bởi leanhhai
Ngày 14 Tháng 12 2014 , 08:31
mình mới download code trên mạng về đưa lên host. Tất cả thì gần như ok hết (gần như là vì mình chẳng biết gì về code web cả) nhưng site bị lỗi phần đăng ký thành viên. Các bạn giúp mình xem lỗi này là sao.
http://banhang365.tk.
thanks các bác trước nhé.
#164739 gửi bởi hunterlovevnvnn
Ngày 14 Tháng 12 2014 , 20:57
Mở themes/../modules/users/block.login.tpl
Tìm
Mã: Chọn hết
<div class="submit">
<input name="nv_redirect" value="{REDIRECT}" type="hidden" />
<input type="submit" value="{LANG.loginsubmit}" />
</div>

Thêm phía dưới
Mã: Chọn hết
<div class="submit">
<a href="{USER_REGISTER}"><input type="button" value="{LANG.register}" /></a>
</div>

Đối với theme modern:
Mở themes/../modules/users/block.login.tpl
Tìm
Mã: Chọn hết
<input name="nv_redirect" value="{REDIRECT}" type="hidden" /><input type="submit" class="button" value="{LANG.loginsubmit}" />

Thêm phía sau
Mã: Chọn hết
<a href="{USER_REGISTER}"><input type="button" class="button" value="{LANG.register}" /></a>
#164759 gửi bởi leanhhai
Ngày 14 Tháng 12 2014 , 23:55
Cảm ơn pro đã hướng dẫn, mình làm đc rồi nhưng chữ đăng ký nó nằm dưới chữ đăng nhập trông hơn xấu có thể hướng dẫn mình để ngang hàng với chỗ đăng nhập đc không ?
đây là file
Đối với theme modern:
Mở themes/../modules/users/block.login.tpl của mình
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<form action="{USER_LOGIN}" method="post" class="login clearfix">
<fieldset>
<p>
<label for="block_login_iavim">
{LANG.username}
</label>
<input id="block_login_iavim" name="nv_login" value="" type="text" class="txt" maxlength="{NICK_MAXLENGTH}" />
</p>
<p>
<label for="block_password_iavim">
{LANG.password}
</label>
<input id="block_password_iavim" type="password" name="nv_password" value="" class="txt" maxlength="{PASS_MAXLENGTH}" />
</p><!-- BEGIN: captcha -->
<p>
<label for="block_vimg">
{LANG.securitycode}
</label>
<img id="block_vimg" src="/index.php?scaptcha=captcha" width="{GFX_WIDTH}" height="{GFX_HEIGHT}" alt="{N_CAPTCHA}" /><img src="{CAPTCHA_REFR_SRC}" class="refesh" alt="{CAPTCHA_REFRESH}" onclick="nv_change_captcha('block_vimg','block_seccode_iavim');"/>
<label for="block_seccode_iavim">
{LANG.securitycode}
</label>
<input id="block_seccode_iavim" name="nv_seccode" type="text" class="txt" maxlength="{GFX_MAXLENGTH}" />
</p><!-- END: captcha -->
<div style="padding-top: 10px;" class="clearfix">
<div class="submit">
<input name="nv_redirect" value="{REDIRECT}" type="hidden" />
<input type="submit" value="{LANG.loginsubmit}" />
<center><a href="{USER_REGISTER}"><input type="button" class="button" value="{LANG.register}" /></a></center>
</div><a class="forgot fl" title="{LANG.lostpass}" href="{USER_LOSTPASS}">{LANG.lostpass}?</a>

</div>
<!-- BEGIN: openid -->
<div style="padding-top:10px;">

</div>
<!-- END: openid -->
</fieldset>
</form>
<!-- END: main -->
<!-- BEGIN: signed -->
<div class="content signed clearfix">
<p>
{LANG.wellcome}: <strong>{USER.full_name}</strong>
</p>
<a title="{LANG.edituser}" href="{CHANGE_INFO}"><img src="{AVATA}" alt="{USER.full_name}" class="fl" /></a>
<!-- BEGIN: admin -->
<a title="{LANG.logout}" href="{LOGOUT_ADMIN}">{LANG.logout}</a>
<!-- END: admin -->
<a title="{LANG.changpass}" href="{CHANGE_PASS}">{LANG.changpass}</a>
<a title="{LANG.edituser}" href="{CHANGE_INFO}">{LANG.edituser}</a>
{in_group}
</div>
<!-- END: signed -->

Giúp đỡ mình nhé
Thanhs !