#192443 gửi bởi lovelove2009
Ngày 03 Tháng 11 2019 , 11:26
Chào tất cả các bác , em đang dùng nukeviet để làm web nhưng khi đăng bài viết mà trong bài viết có các ký tự như ( ,) ; '' thì khi xem bài viết nukeviet sẽ bỏ qua tất cả những kí tự này ! Mọi người cho em hỏi cấu hình như thế nào để bài viết có thể hiển thị được các kí tự này không ạ !
#192445 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 03 Tháng 11 2019 , 19:43
Các ký tự này ở đâu bạn, nội dung bài viết làm gì có chuyện lọc các ký tự đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192447 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 11 2019 , 01:59
Biết là module news nhưng nó ở đâu: Tiêu đề, tags, chuyên mục, mô tả, ... kiểm tra kỹ đi bạn ơi,

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192450 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 04 Tháng 11 2019 , 05:54
Ca này mình cũng thua, chưa từng thấy lỗi đó trong lịch sử 10 năm NukeViet (v3 trở đi) :D
Bạn gửi nội dung bài viết lên đây xem có ký tự đó bị lọc không, site này cũng là NukeViet, cũng là trình soạn thảo của NukeViet

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#192451 gửi bởi lovelove2009
Ngày 04 Tháng 11 2019 , 07:36
à mình biết lỗi là do mình chèm mã mathjax này vào :
<script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config
(
{

extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
}
);
</script>
nên nó loại bỏ ký tự () ; nhưng chưa tìm ra cách khắc phục bạn à
#192452 gửi bởi lovelove2009
Ngày 04 Tháng 11 2019 , 07:45
à mình đã sửa code một chút hoạt động ojk rồi bạn , cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình :
<script type="text/javascript" src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config
(
{

extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\[","\\]"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
}
);
</script>