#182286 gửi bởi nguyenthao8x
Ngày 11 Tháng 02 2017 , 05:27

Mình thấy trang này dùng nuke shop 4.x (http://monngontainha.net/) có cái block ở giữa có ảnh các món ăn và số đt, khi thu nhỏ theo trình duyệt hoặc trên di động tự co dãn theo kích thước thiết bị.

mình mò mãi ko đc nhờ các cao thủ giúp với ..mong đc cầm tay chỉ việc mình rốt lắm nhé

Demo ảnh:

Và vấn đề nữa là .

làm sao để xóa thanh ở vị trí số 1 và cho khung tìm kiếm vào vị trí số 2

như hình nuke 4.0.29

lưu ý thêm là mình đã thử xóa thanh màu xanh trên cùng theo ở đây nhưng ko đc

https://www.nuke.vn/forum/threads/xin-chi-xoa-thanh-mau-xanh-tren-cung-459.html

mong đc giúp đỡ và chân thành cám ơn

#182290 gửi bởi phonggio12c
Ngày 11 Tháng 02 2017 , 22:25
1. đầu tiên là bạn phải sử dụng firefox để làm việc
2. chỉ cần sửa trong 2 file: header_extended.tpl và layout bạn dùng
3. Code Vị trí số 1, tức file header_extended.tpl (đã chỉnh sửa theo nhu cầu của mình):
<noscript>
<div class="alert alert-danger">{LANG.nojs}</div>
</noscript>
<div class="body-bg">
<div class="wraper">
<header>
<div class="container">
<div id="header" class="row">
<div class="logo col-xs-24 col-sm-24 col-md-5">
<!-- BEGIN: image -->
<a title="{SITE_NAME}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img style="margin-left:20px;margin-bottom:5px"src="{LOGO_SRC}" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" alt="{SITE_NAME}" /></a>
<!-- END: image -->
<!-- BEGIN: swf -->
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" >
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="movie" value="{LOGO_SRC}" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="seamlesstabbing" value="false" />
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain" />
<param name="loop" value="true" />
<!--[if !IE]> <-->
<object type="application/x-shockwave-flash" width="{LOGO_WIDTH}" height="{LOGO_HEIGHT}" data="{LOGO_SRC}" >
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="pluginurl" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />
<param name="loop" value="true" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="seamlesstabbing" value="false" />
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain" />
</object>
<!--> <![endif]-->
</object>
<!-- END: swf -->
<!-- BEGIN: site_name_h1 -->
<h1>{SITE_NAME}</h1>
<h2>{SITE_DESCRIPTION}</h2>
<!-- END: site_name_h1 -->
<!-- BEGIN: site_name_span -->
<span class="site_name">{SITE_NAME}</span>
<span class="site_description">{SITE_DESCRIPTION}</span>
<!-- END: site_name_span -->
</div>
<div class="col-xs-24 col-sm-24 col-md-26">
[HEAD_RIGHT]
</div>
</div>
</div>
</header>
<nav class="second-nav" id="menusite">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="bg box-shadow">
[MENU_SITE]
</div>
</div>
</div>
</nav>
XÓA ĐOẠN NÀY LÀ XONG
<nav class="header-nav">
<div class="container">
<div class="personalArea">
[PERSONALAREA]
</div>
<div class="social-icons">
[SOCIAL_ICONS]
</div>
<div class="contactDefault">
[CONTACT_DEFAULT]
</div>
<div id="tip" data-content="">
<div class="bg"></div>
</div>
</div>
</nav>

<section>
<div class="container" id="body" >
[THEME_ERROR_INFO]
4. Code vị trí số 2, copy đoạn search vào file layout bạn đag dùng (mình bỏ đoạn search đó rồi): đây là file layout của mình:

<!-- BEGIN: main -->
{FILE "header_only.tpl"}
{FILE "header_extended.tpl"}
<div class="row">
[HEADER]
</div>
<div class="row" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px">
<div class="col-sm-18 col-md-16 col-sm-push-6 col-md-push-8">
COPY CODE SERACH VÀO ĐÂY HOẶC VÀO BẤT CỨ ĐÂU
[TOP]
{MODULE_CONTENT}
[BOTTOM]
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-8 col-sm-pull-18 col-md-pull-16">
<div id="test" style="width:350px">
[LEFT]
</div>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {

var div = $('#test');
var start = $(div).offset().top;

$.event.add(window, "scroll", function() {
var p = $(window).scrollTop();
$(div).css('position',((p)>start) ? 'fixed' : 'static');
$(div).css('top',((p)>start) ? '0px' : '');
});

});
</script>
</div>
</div>
<div class="row">
[FOOTER]
</div>

{FILE "footer_extended.tpl"}
{FILE "footer_only.tpl"}
<!-- END: main -->


Chúc thành công!
Sửa lần cuối bởi phonggio12c vào Ngày 11 Tháng 02 2017 , 22:38, với tổng số 1 lần sửa.