#188628 post by trunghungindo
Day 04 Month 05 2018 , 06:00
Cần thiết kế mod phiếu công tác cụ thể như: thông tin khách hàng, mô tả sự cố của khách hàng, khi phiếu công tác kỹ thuật đi về trả kết quả thì sẽ có dòng thực hiện công việc và kết quả. Ghi chu của khách hàng, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành công việc. ký xác nhận của khách hàng và ký xác nhận của người lập phiếu
Phiếu biên nhận thì cũng có thông tin khách hàng, mo tả sự cố cần hỗ trợ. khi kỹ thuật làm xong sẽ điền kết quả vào công việc thực hiện và kết quả, giá tiền sữa chửa, thời gian nhận máy và thời gian giao máy, kỹ thuatwj viên sửa chữa.