#187227 post by laser
Day 29 Month 11 2017 , 05:08
Bạn nêu cụ thể tên module, nguồn tải và kèm theo ảnh chụp để mọi người dễ support nhé!
Trường hợp của bạn có thể do module mới cài mà chưa kích hoạt.
Cũng có một số module không có phần quản trị!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!