Nội quy chuyên mục: Chuyên mục phát triển và hỗ trợ phát triển Module Music cho NukeViet 3.x.
Tải module này về từ đây http//nukeviet.vn/vi/store/modules/music/
#116034 gửi bởi rua7mon
Ngày 15 Tháng 05 2012 , 12:16
Mình đã kiếm ra được chỗ điều chỉnh table của phần tìm kiếm nâng cao rồi nhưng mình muốn bỏ bớt hiển thị danh sách cần tìm kiếm, nhưng mình không hiểu ý nghĩa của đường dẫn này sẽ dẫn tới file nào để điều chỉnh??
Mã: Chọn hết
<div class="ms-advwrap" id="ms-advwrap">
<div class="ms-advcontent">
<div class="col-33">
<!--Chon bai hat, vidieo,...-->
<!--<blockquote>{LANG.search_song1}</blockquote>-->
<!-- BEGIN: wheresearch -->
<a href="{URL}" class="musicicon mplay singer{CURRENT}">{TITLE}</a><br />
<!-- END: wheresearch -->
</div>
<!--T?m ki?m nâng cao-->
<div class="col-33">
<!--Chon ten ca si, nhac si,...-->
<!--<blockquote>{LANG.search_adv_search_with}</blockquote>-->
<!-- BEGIN: typesearch -->
<a href="{URL}" class="musicicon mplay singer{CURRENT}">{TITLE}</a><br />
<!-- END: typesearch -->
</div>
<div class="col-33">
<!--Canel table chon loai tim kiem nang cao-->
<!--<div class="fr">
<a href="javascript:void(0);" onclick="NVMS.advsearch.prosess('close');" class="musicicon mcancel" title="{LANG.close}">&nbsp;</a>
</div>-->
</div>
<div class="clear"></div>
</div>