#166214 gửi bởi convoi
Ngày 27 Tháng 01 2015 , 22:07
Mặc định NukeViet đã có nút "Lên đầu trang" nhưng nó nằm dưới footer khá bất tiện cho người dùng. Bài viết này tôi hướng dẫn các bạn thêm nút Scroll to Top chạy dọc góc dưới phải của trang web.

Demo: http://matvu.com hoặc http://wolf.vn

1. Tạo file /js/scroll2top.js với nội dung sau:
Mã: Chọn hết
var scrolltotop={
//startline: Integer. Number of pixels from top of doc scrollbar is scrolled before showing control
//scrollto: Keyword (Integer, or "Scroll_to_Element_ID"). How far to scroll document up when control is clicked on (0=top).
setting: {startline:100, scrollto: 0, scrollduration:1000, fadeduration:[500, 100]},
controlHTML: '<img src="http://matvu.com/images/arrow79.png" />', //HTML for control, which is auto wrapped in DIV w/ ID="topcontrol"
controlattrs: {offsetx:5, offsety:5}, //offset of control relative to right/ bottom of window corner
anchorkeyword: '#top', //Enter href value of HTML anchors on the page that should also act as "Scroll Up" links
state: {isvisible:false, shouldvisible:false},
scrollup:function(){
if (!this.cssfixedsupport) //if control is positioned using JavaScript
this.$control.css({opacity:0}) //hide control immediately after clicking it
var dest=isNaN(this.setting.scrollto)? this.setting.scrollto : parseInt(this.setting.scrollto)
if (typeof dest=="string" && jQuery('#'+dest).length==1) //check element set by string exists
dest=jQuery('#'+dest).offset().top
else
dest=0
this.$body.animate({scrollTop: dest}, this.setting.scrollduration);
},
keepfixed:function(){
var $window=jQuery(window)
var controlx=$window.scrollLeft() + $window.width() - this.$control.width() - this.controlattrs.offsetx
var controly=$window.scrollTop() + $window.height() - this.$control.height() - this.controlattrs.offsety
this.$control.css({left:controlx+'px', top:controly+'px'})
},
togglecontrol:function(){
var scrolltop=jQuery(window).scrollTop()
if (!this.cssfixedsupport)
this.keepfixed()
this.state.shouldvisible=(scrolltop>=this.setting.startline)? true : false
if (this.state.shouldvisible && !this.state.isvisible){
this.$control.stop().animate({opacity:1}, this.setting.fadeduration[0])
this.state.isvisible=true
}
else if (this.state.shouldvisible==false && this.state.isvisible){
this.$control.stop().animate({opacity:0}, this.setting.fadeduration[1])
this.state.isvisible=false
}
},

init:function(){
jQuery(document).ready(function($){
var mainobj=scrolltotop
var iebrws=document.all
mainobj.cssfixedsupport=!iebrws || iebrws && document.compatMode=="CSS1Compat" && window.XMLHttpRequest //not IE or IE7+ browsers in standards mode
mainobj.$body=(window.opera)? (document.compatMode=="CSS1Compat"? $('html') : $('body')) : $('html,body')
mainobj.$control=$('<div id="topcontrol">'+mainobj.controlHTML+'</div>')
.css({position:mainobj.cssfixedsupport? 'fixed' : 'absolute', bottom:mainobj.controlattrs.offsety, right:mainobj.controlattrs.offsetx, opacity:0, cursor:'pointer'})
.attr({title:'Scroll to Top'})
.click(function(){mainobj.scrollup(); return false})
.appendTo('body')
if (document.all && !window.XMLHttpRequest && mainobj.$control.text()!='') //loose check for IE6 and below, plus whether control contains any text
mainobj.$control.css({width:mainobj.$control.width()}) //IE6- seems to require an explicit width on a DIV containing text
mainobj.togglecontrol()
$('a[href="' + mainobj.anchorkeyword +'"]').click(function(){
mainobj.scrollup()
return false
})
$(window).bind('scroll resize', function(e){
mainobj.togglecontrol()
})
})
}
}
scrolltotop.init()

Lưu ý: trong nội dung có đoạn code này
Mã: Chọn hết
<img src="http://matvu.com/images/arrow79.png" />

đây là đường dẫn đến file hình mũi tên, các bạn có thể chỉnh sửa lại theo đường dẫn của mình.

2. Sửa file /themes/your_theme/layout/footer.tpl, thêm code này vào trước thẻ </body>
Mã: Chọn hết
<script type="text/javascript" src="/js/scroll2top.js"></script>


3. Kiếm hình mũi tên nền trong suốt nào đó trên mạng rồi upload cho đúng đường dẫn ở bước 1.

Chú ý: Mod này sử dụng /js/jquery/jquery.min.js và NukeViet đã có sẵn. Đối với các web source khác thì tham khảo hoặc bê nguyên code tại đây.

Con Voi