#188455 post by ngocs2tron
Day 15 Month 04 2018 , 11:23
Tình hình là em có cài đặt đa ngôn ngữ cho site của mình, nhưng gói tiếng nhật thì cài đặt xong khi sử dụng thì cả admin và ngoài site đều trang trắng.
Mong mọi người chỉ giáo ạ.