Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#138237 gửi bởi yellowspring
Ngày 19 Tháng 05 2013 , 22:41
SQL query:

--
-- Database: `imhoen`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `nv3_authors`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nv3_authors` (

`admin_id` MEDIUMINT( 8 ) UNSIGNED NOT NULL ,
`editor` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`lev` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`files_level` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`position` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`addtime` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
`edittime` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
`is_suspend` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`susp_reason` MEDIUMTEXT NOT NULL ,
`check_num` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`last_login` INT( 11 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`last_ip` VARCHAR( 45 ) NOT NULL ,
`last_agent` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `admin_id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8;

MySQL said:

#1046 - No database selected

Lỗi này là sao vậy mng :(
#190500 gửi bởi ngheseongheolam
Ngày 03 Tháng 01 2019 , 04:11
yellowspring đã viết SQL query:

--
-- Database: `imhoen`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `nv3_authors`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `nv3_authors` (

`admin_id` MEDIUMINT( 8 ) UNSIGNED NOT NULL ,
`editor` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
`lev` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`files_level` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`position` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`addtime` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
`edittime` INT( 11 ) NOT NULL DEFAULT '0',
`is_suspend` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`susp_reason` MEDIUMTEXT NOT NULL ,
`check_num` VARCHAR( 40 ) NOT NULL ,
`last_login` INT( 11 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`last_ip` VARCHAR( 45 ) NOT NULL ,
`last_agent` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `admin_id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8;

MySQL said:

#1046 - No database selected

Lỗi này là sao vậy mng
Mình cũng đang bị như lỗi này, bạn làm được chỉ mình với. Cảm ơn.