#186982 post by billygoat
Day 05 Month 11 2017 , 22:27
Hello, Loại bỏ tính năng Auto Ping tại module News, vì nó thật sự gây ra PHIỀN HÀ nhiều hơn là lợi ích nó mang lại, tương tự tính năng Auto Save, nó cần có trạng thái trong Cấu hình module (kích hoạt/ hủy kích hoạt) sẽ hay hơn và tiện ích hơn, thay vì áp đặt chạy liên tục (con Hosting Shared) chạy vật vã với tính năng này ngay khi (đăng mới/ sửa / ...) - Vui lòng hướng dẫn cách thực hiện... loại bỏ này - thanks. =D>

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org