Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#155438 gửi bởi hongoctrien
Ngày 13 Tháng 04 2014 , 21:22
Thêm địa điểm bán
Mở modules/shops/theme.php
Tìm (Tìm tất cả)
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row['product_code'] );

Thêm bên dưới
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'ADDRESS', $data_row['address'] );


Mở themes/default/modules/shops/main_procate.tpl, themes/default/modules/shops/main_product.tpl
Thêm {ADDRESS} vào vị trí bạn muốn hiển thị địa điểm

Thêm khuyến mãi:
Mở modules/shops/funcs/main.php
Tìm (Tìm tất cả)
Mã: Chọn hết
`showprice`

Thêm vào sau:
Mã: Chọn hết
, `" . NV_LANG_DATA . "_promotional`


Tìm (tất cả):
Mã: Chọn hết
$money_unit, $showprice

Thay bằng:
Mã: Chọn hết
$money_unit, $showprice, $promotional


Tìm (tất cả)
Mã: Chọn hết
"showprice" => $showprice,

Thêm dưới
Mã: Chọn hết
"promotional" => $promotional,


Mở modules/shops/theme.php
Tìm (tất cả)
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'PRODUCT_CODE', $data_row['product_code'] );

Thêm dưới:
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'PROMOTIONAL', $data_row['promotional'] );


Mở themes/default/modules/shops/main_procate.tpl, themes/default/modules/shops/main_product.tpl
Thêm {PROMOTIONAL} vào vị trí bạn muốn hiển thị địa điểm

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/