#187185 post by quoctiepkt
Day 26 Month 11 2017 , 20:17
Hiện tại RSS mình vào chỉ hiển thị 30 bài viết, Có cách nào mình phân trang cho RSS, mỗi trang 30 bài viết, Em sử dụng RSS cho ứng dụng tin tức cho mobile, Mọi người xem giúp em với.